יום שבת, יוני 06, 2015

בקיצור


(י) שלש מים מרוח חקק וחצב בהן תהו ובהו רפש וטיט, חקקן כמין ערוגה, הציבן כמין חומה, סבבן כמין מעזיבה ויצק מים עליהן ונעשו עפר (נ"א אפר) שנאמר כי לשלג יאמר הוי ארץ. ואית דמסיימי, תהו זה קו ירוק שמקיף את העולם, בוהו אלו אבנים מפולמות שממנו המים יוצאים שנאמר ונטה עליה קו תהו ואבני בהו):(ספר יצירה, א י)

יום ראשון, מרץ 15, 2015

יום שבת, מרץ 07, 2015

פרשנות

ואמנם ידעתי שתשאלני ותאמר לי, ואחר שתדבר כן מאי זה דרך אדע אני האמת, כי מקום האמת הוא מקום השקר ומקום השקר הוא מקום האמת ומי יכריע ביניהם לדעת הכונה המבוקשת בדבור ההוא הנמצא. והדין אתך בזאת השאלה המעולה, אבל זו תשובתה. דע כי כל עת שאינך שלם בזו הדרך השלמה הראויה, תמיד תטעה ותמיד תסתפק. אבל כשתהיה שלם בה לא תסתפק בדבר ממנה, מפני שכבר תכיר הרב המלמדך ותבין דבריו ונטיותיהם כולם. ואמנם קבל ממני זו העצה הנכונה, והיא שכל עת שתכנס בידך זו ותחפוץ למצוא בה החפץ המכוון מהשם בה השמר לך ושמור נפשך מאד שלא תפעל מחשבתך במה שתמצא כי אם לטובות כולן. ואפילו אם הם רעות השיבם אתה בתשובה ויהיו הם בידך ותגלגלם כרצונך בכחך וכפי דעתך לדרך החיים. כי הדבורים הם סימנים וגלגלים מתים אבל אתה חי מדבר ומשכיל בם ויתפעלו הם ממך ולא תתפעל אתה מהם ותחיים בשכלך ובחרת בחיים. וזה תעשה כל עוד שתדע שהדבור נולד מן הספר או מפיך מספור או מלבך מהספר.(רבי אברהם אבולעפיה, ספר אוצר עדן הגנוז, חלק ב') 

יום שבת, דצמבר 27, 2014

בלימה

...בלום פיך מלדבר
בלום לבך מלהרהר
ואם רץ לבך  שוב למקום,
שכך נאמר רצוא ושוב. ..

(ספר יצירה, ג,א, מהדורת פירוש רס"ג)

יום שני, מאי 12, 2014

סוכריה


!!via GIF FIGHT

יום שני, מאי 05, 2014

מרדף

(קהלת ג, טו): "והאלהים יבקש את נרדף" ר' הונא בשם רב יוסף אמר לעולם "והאלהים יבקש את נרדף" אתה מוצא צדיק רודף צדיק - "והאלהים יבקש את נרדף". רשע רודף צדיק - "והאלהים יבקש את נרדף". רשע רודף רשע - "והאלהים יבקש את נרדף" אפי' צדיק רודף רשע - "והאלהים יבקש את נרדף". מכל מקום "והאלהים יבקש את נרדף" רבי יהודה ב"ר סימון אמר בשם ר"י ב"ר נהוראי לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפין מן הרודפין תדע לך שכן הוא שכן הבל נרדף מפני קין ובחר הקדוש ברוך הוא בהבל שנאמר(בראשית ד, ד): "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו" נח נרדף מפני דורו ולא בחר הקב"ה אלא בנח שנאמר (שם ז, א) "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" אברהם נרדף מפני נמרוד ובחר הקדוש ברוך הוא באברהם שנאמר (נחמיה ט, ז): "אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם" יצחק נרדף מפני פלשתים ובחר הקב"ה ביצחק שנאמר (בראשית כו, כח): "ראה ראינו כי היה ה' עמך" יעקב נרדף מפני עשו ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב שנאמר (תהלים קלה, ד): "כי יעקב בחר לו יה" יוסף נרדף מפני אחיו ובחר הקב"ה ביוסף שנאמר (שם פא, ו) "עדות ביהוסף שמו" משה נרדף מפני פרעה ובחר הקדוש ברוך הוא במשה שנאמר (שם קו, כג) "לולי משה בחירו" דוד נרדף מפני שאול ובחר הקב"ה בדוד שנא' (שם עח, ע) "ויבחר בדוד עבדו" שאול נרדף מפני פלשתים ובחר הקדוש ברוך הוא בשאול שנאמר (ש"א י, כד): "הראיתם אשר בחר בו ה'" ישראל נרדפין מפני האומות ובחר הקב"ה בישראל שנאמר (דברים יד, ב): "ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה".
רבי אליעזר ב"ר יוסי בן זמרא אמר אף בקרבנות כך אמר הקדוש ברוך הוא שור נרדף מפני ארי עז נרדף מפני נמר כבש מפני זאב לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפין הה"ד "שור או כשב או עז כי יולד":(ויקרא רבה כז, ה)

יום שישי, אפריל 11, 2014

יום שישי, מרץ 28, 2014

הליכה

דממה

כתיב (מלכים א יט) והנה יי' עובר וגו', ורוח גדולה וחזק וגו', רוח גדולה דאמרן וכתיב לא ברוח יי', ואחר הרוח רעש דכתיב (יחזקאל ג) ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול, הרי רעש אבתריה דרוח, ואחר הרעש אש דא הוא דכתיב (דניאל ז) נהר די נור נגיד ונפק מן קדמוהי וגו', ר' יצחק אמר היינו דכתיב (יחזקאל א) ודמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק, ואחר האש קול דממה דקה, קול דא קול בתראה דהיא דממה דלית לה מלה פרטא, אלא היא דממה מגרמה, וכד מתכנשי עלה היא אשתמע בכלהו עלמין וכלהו מזדעזעי מנה, דממה דקה אמאי היא דקה בגין (ס"א דאיהי) (דאתיא) זעירא מכלא, (זוהר כרך ג ,ויקרא פרשת צו דף ל עמוד א)
 

יום שישי, מרץ 21, 2014

שתים עשרה


יום ראשון, ינואר 26, 2014

Bunnahabhain


חרדה

תני רבי ישמעאל עד שלא חטא אדם הראשון ניתן אימתו על כל בהמה חיה ועוף, וכיון שחטא ניתן אימתן עליו. עד שלא חטא היה שומע את הקול אימירון וכיון שחטא היה שומע את הקול אגריון, עד שלא חטא היה שומע את הקול ועומד על רגליו הדא דכתיב וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך וגו', אמר רבי אבא בר כהנא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך מקפץ וסליק, וכיון שחטא היה שומע את הקול ומתחבא האדם ואשתו. אמר ר' איבו באותה שעה גרעה קומתו ונעשית של מאה אמה. עד שלא אירע אותו מעשה לדוד מה כתיב ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד, וכיון שאירע אותו מעשה לדוד מה כתיב ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אותו, עד שלא חטא שלמה היה רודה בשדים הדא דכתיב עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שדה ושדות שהיה רודה בשדים ובשדות, וכיון שחטא היה מביא ששים גבורים ומשמרין אותו, הדא הוא דכתיב הנה מטתו שלשלמה וגו'. עד שלא חטא שאול מה כתיב ביה ושאול לכד (את) המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל אויביו וגו' ובכל אשר יפנה ירשיע מהו ירשיע נצח, וכיון שחטא מה כתיב וירא שאול את מחנה פלשתים וירא ויחרד לבו מאד: (ילקוט שמעוני רמז ש"ו)

יום שבת, דצמבר 07, 2013

טימבוקטו

עלי פרקה טורי ורי קודר - האלבום המלא (ועוד יותר  האלבום התל אביבי שמשום מה גם הוא שם במלואו)

יום ראשון, דצמבר 01, 2013

שלום

לאחר זמן מה, כשאבדו לו על החוף ספינות מספר על שייטיהן,נצטווה בתואנה,שהמלחמה עדיין נטושה,להעביר את צבאו לידי פטרוניוס טורפיליאנוס, אשר כבר פרש מן הקונסולאט. הלה לא הרגיז את האויבים וגם הללו לא התגרו בו,ובטלת נרפים זו כינה בשם הנכבד שלום.(טקיטוס, ספרי השנים, ספר ארבע עשר ,לט, ע"מ 286)

יום שישי, נובמבר 15, 2013

שוד

שוד
מתוך שוד הרכבת הגדול
via


ברווזים

הוא לקח אותך לאגם, זה שסלינג'ר כתב, הסמקת
והוא שאל "לאן עפים הברווזים"?
בדרך לחניון הכל היה לבן, האף קפוא, הוויסקי חם
מושלם מושלם
אם הכל כתוב מראש חייב להיות לזה סימן
לא היו עורבים לא היה עץ שנפל סתם חרא של מזל
ישבתי. הוא שכב. "מה לשיר?" שאלתי
התעלמתי כשנקרע מיתר
"
שלא אשאר כבוי" הוא אמר
בקטע של הסולו לא יכולתי להפסיק
ניגנתי בלי ליווי את הצלילים
והאצבעות שלו ניגנו את התופים
אם הכל כתוב מראש חייב להיות לזה סימן
לא היו עורבים, לא היה עץ שנפל, סתם חרא של מזל
אהובתו מלטפים אותך, אומרים מחר, הלבין לך השיער
יצאתי. יש אור במדרגות. סופר בלב עשרים 
לאן עפים הברווזים?

יום שבת, נובמבר 09, 2013

סולם

" ... אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו ורבי שמעון  בן יוסינה מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו
 שרה של בבל עולה ויורד,
 ושל מדי עולה ויורד,
 ושל יון עולה ויורד,
 ושל אדום עולה ויורד,
אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב: יעקב! למה אין אתה עולה?
 באותה שעה נתירא אבינו יעקב ואמר :כשם שיש לאלו ירידה, כך אני יש לי ירידה,
אמר לו הקדוש ברוך הוא אם אתה עולה אין לך ירידה.
ולא האמין ולא עלה..."

( מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויצא סימן ב )

יום ראשון, אוקטובר 20, 2013

איש רזה

You walk into the room
With your pencil in your hand
You see somebody naked
And you say, "Who is that man ?"
You try so hard
But you don't understand
Just what you'll say
When you get home.

Because something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

You raise up your head
And you ask, "Is this where it is ?"
And somebody points to you and says
"It's his"
And you says, "What's mine ?"
And somebody else says, "Where what is ?"
And you say, "Oh my God
Am I here all alone ?"

But something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

You hand in your ticket
And you go watch the geek
Who immediately walks up to you
When he hears you speak
And says, "How does it feel
To be such a freak ?"
And you say, "Impossible"
As he hands you a bone.

And something is happening here
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

You have many contacts
Among the lumberjacks
To get you facts
When someone attacks your imagination
But nobody has any respect
Anyway they already expect you
To all give a check
To tax-deductible charity organizations.
You've been with the professors
And they've all liked your looks
With great lawyers you have 
Discussed lepers and crooks
You've been through all of
F. Scott Fitzgerald's books
You're very well read
It's well known.

But something is happening here
And you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

Well, the sword swallower, he comes up to you
And then he kneels
He crosses himself
And then he clicks his high heels
And without further notice
He asks you how it feels
And he says, "Here is your throat back
Thanks for the loan".

And you know something is happening 
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

Now you see this one-eyed midget
Shouting the word "NOW"
And you say, "For what reason ?"
And he says, "How ?"
And you say, "What does this mean ?"
And he screams back, "You're a cow
Give me some milk
Or else go home".

Because something is happening 
But you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

Well, you walk into the room
Like a camel and then you frown
You put your eyes in your pocket
And your nose on the ground
There ought to be a law
Against you comin' around
You should be made 
To wear earphones.

Does something is happening 
And you don't know what it is
Do you, Mister Jones ?

יום רביעי, ספטמבר 11, 2013

סוד

תניא אמר ר"ש לחברייא עד אימת ניתיב בקיימא דחד סמכא, כתיב (תהלים קיט) עת לעשות ליי' הפרו תורתך, יומין זעירין ומארי דחובא דחיק כרוזא קארי כל יומא, ומחצדי חקלא זעירין אינון, ואינהו בשולי (נ"א בשורי) כרמא, לא אשגחן ולא ידעין לאן אתר אזלין כמה דיאות, אתכנשו חברייא לבי אדרא מלובשין שריין סייפי ורומחי בידיכון אזדרזו בתקוניכון, בעיטא בחכמתא, בסוכלתנו, בדעתא, בחיזו, בידין, ברגלין, (נ"א בחילא דידין ורגלין) אמלכו עליכון למאן (ס"א למלכא) דברשותיה חיי ומותא, למגזר מלין דקשוט מלין דקדישי עליונין צייתי להו, וחדאן למשמע להו ולמנדע להו, יתיב ר"ש ובכה ואמר ווי אי גלינא ווי אי לא גלינא, חברייא דהוה תמן אשתיקו, קם ר' אבא וא"ל אי ניחא קמיה דמר לגלאה הא כתיב (שם כה) סוד יי' ליראיו והא חברייא אלין דחלין דקודשא בריך הוא אינון וכבר עאלו באדרא דבי משכנא מנהון עאלו מנהון נפקו, תאנא אתמנו חברייא קמיה דר"ש ואשתכחו רבי אלעזר בריה, ור' אבא, ור' יהודה, ורבי יוסי בר יעקב, ור' יצחק, ור' חזקיה בר רב, ור' חייא, ור' יוסי, ור' ייסא, ידין יהבו לר"ש ואצבען זקפו לעילא ועאלו בחקלא ביני אילני ויתבו, קם ר"ש וצלי צלותיה, יתיב בגווייהו ואמר כל חד ישוי ידוי בתוקפוי, שוו ידייהו ונסיב לון, פתח ואמר (דברים כו) ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש [דף קכח עמוד א] ושם בסתר וענו (ס"א כל העם) כלם ואמרו אמן, פתח ר"ש ואמר (תהלים קיט) עת לעשות ליי' אמאי עת לעשות ליי' משום דהפרו תורתך, מאי הפרו תורתך תורה דלעילא דאיהי מתבטלא אי לא יתעביד בתקונוי (ס"א שמא) דא, ולעתיק יומין אתמר, כתיב (דברים לג) אשריך ישראל מי כמוך, וכתיב (שמות טו) מי כמוך באלים יי', קרא לרבי אלעזר בריה אותביה קמיה ולרבי אבא מסטרא אחרא ואמר אנן כללא דכולא עד השתא אתתקנו קיימין, אשתיקו שמעי קלא וארכובתן דא לדא נקשן, מאי קלא, קלא דכנופייא עלאה דמתכנפי, חדי ר"ש ואמר (חבקוק ג) יי' שמעתי שמעך יראתי (אמר) (קלח ב) התם יאות הוה למהוי דחיל, אנן בחביבותא תלייא מלתא דכתיב (דברים ו) ואהבת את יי' אלהיך וכתיב (שם) מאהבת יי' אתכם וכתיב (מלאכי א) אהבתי אתכם וגו', ר"ש פתח ואמר (משלי יא) הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר, הולך רכיל האי קרא קשיא (כיון דאתמר רכיל אמאי הולך) איש רכיל מבעי ליה למימר מאן הולך, אלא מאן דלא אתיישב ברוחיה ולא הוי מהימנא ההוא מלה דשמע אזיל בגוויה כחיזרא במיא עד דרמי ליה לבר, מ"ט, משום דלית רוחיה רוחא דקיומא, אבל מאן דרוחיה רוחא דקיומא ביה כתיב ונאמן רוח מכסה דבר, ונאמן רוח קיומא דרוחא (כמו (ישעיה כב) ותקעתיו יתד במקום נאמן) ברוחא (נ"א ברזא) תלייא מלתא, וכתיב (קהלת ה) אל תתן את פיך לחטיא את בשרך, ולית עלמא מתקיימא אלא ברזא, וכי אי (קלח א) במלי עלמא אצטריך רזא, במלין רזין דרזייא דעתיק יומין דלא אתמסראן אפילו למלאכין עלאין, עאכ"ו, אר"ש לשמיא לא אימא דיציתון (ס"א דיציתן), לארעא לא אימא דתשמע, דהא אנן קיומי עלמין, תנא רזי דרזין כד פתח ר"ש ברזי דרזין אזדעזע אתרא וחברין אתחלחלו
(זהר,האדרא רבא פרשת נשא ,דף קכז עמוד ב)

יום חמישי, יולי 18, 2013

קינה למכונית הסוטה מדרך הישר(וגם בחורה וחתול)

כך נראית מכונית טרפליין מודל 1934.

File:Example of 1934 Terraplane K-model Coupe.jpg
(צילום מתוך  ויקיפדיה)

לרוברט ג'והנסון קינה ידועה המדברת ברמת הפשט על מכונית טרפליין שנראית בערך כך.

יש משהו חזק בקינה הזו-שילוב של הקול הגבוה של ג'הנסון, עם קטעי נגינה מהירים ומרצדים בין בית לבית  (שנשמע מאוד דומה לקטע אחר שלו כמו שקורה מדי פעם בעדה הזו ) :

המכונית היא מטפורה קצת וולגרית לאשה,לא מבין את כל המילים שילוב של סלנג,רמיזות לא כל כך עדינות ומונחים מכניים,בכל אופן אלה המילים:


And I feel so lonesome
You hear me when I moan
When I feel so lonesome
You hear me when I moan
Who been drivin' my Terraplane
For you since I been gone?

I'd said, "I'll flash your lights, mama
Your horn won't even blow"
Somebody's been runnin'
My batteries down on this machine
I even flash my lights, mama
This horn won't even blow
Got a short in this connection
Hoo well, babe, it's way down below

I'm goin' heist your hood, mama
I'm bound to check your oil
I'm goin' heist your hood, mama
I'm bound to check your oil
I got a woman that I'm lovin'
Way down in Arkansas

Now, you know the coils ain't even buzzin'
Little generator won't get the spark
Motor's in a bad condition
You gotta have these batteries charged
But I'm cryin', please, please don't do me wrong
Who been drivin' my Terraplane
Now for you since I been gone
Mr. Highway Man, please don't block the road
Please, please don't block the road

'Cause she's reachin' a cold one hundred
And I'm booked and I got to go
Yoo, you hear me weep and moan
Who been drivin' my Terraplane
Now for you since I been gone

I'm gon' get down in this connection
Keep on tanglin' with your wires
I'm gon' get down in this connection
Oh well, keep on tanglin' with these wires
And when I mash down on your little starter
Then your spark plug will give me fire

וזו פרשנות יפה של ביג ג'ו וויליאמס,הוא מאט את הקצב ויחד עם קול המטיף שלו  הופך את הקינה לקינה גוספלית :וזה ביצוע  עם אופי (המועדף עלי) של ג'ון לי הוקר,כל מה שג'ון לי הוקר שר נשמע סמכותי, מלא עוצמה בטוחה בעצמה, ושלווה,גם כשהמילים אומרות אחרת, בדרך מוותרים על  הנואשות וגם הייחודיות  של הגיטרה המרצדת:


ויש את הבחור הזה שמדייק, בביצוע אינסטרומטלי מהוקצע מאוד,אבל טיפה מייגע
לסיכום ביצוע טוב של בחורה (רורי בלוק) עם חתול (אנונימי)

'

יום שישי, אפריל 05, 2013

יום חמישי, אפריל 04, 2013

מילים


היתה זו חריגה מהמסלול, למשוך את האיש לתוך שיחה, שאנשים המעוניינים בפלפולים אינטלקטואליים נוטים להכנס בה, ללא שום תכלית. מילים אחדות כשהן פזורות במקומות המתאימים עשויות להיות כאדמת גן תחוחה, אבל במקום הזה היה רישומן כתלולית בוץ שמישהו הכניסה לחדר, שלא בכוונה בנעליו(רוברט מוסיל, האיש בלא תכונות, ע"מ 83)

יום רביעי, אפריל 03, 2013

סופר נני

אבל קאטו הזקן חשב...שלא מן הראוי שעבד יגער בבנו וימשוך באוזנו אם יתקשה בלימודיו...לפיכך היה בעצמו גם מורה כתיבה גם מלמד חוקים וגם מעמל לבנו. הורהו לזרוק חנית,להלחם במלוא תחמושת ולרכוב על סוס. אף לימדהו דרכי מלחמת אגרופים ולעמוד בפני חום וקור ולחצות בשחייה מערבלי נהרות עזים מאוד. וכן הוא אומר,שבידיו כתב בשביל בנו דברי ימי עמו באותיות גדולות,כדי שיקרא בהם בשבתו בבית ויכיר את מעשי האבות ומנהגיהם. מלשון מגונה היה נזהר בפני בנו..." (פלוטארכוס, קאטו הזקן,20, תרגום ליבס)

יום שישי, מרץ 29, 2013

באר


יום רביעי, מרץ 27, 2013

פסח 2

ובהגיע יום העשור, כי בארבעה עשר מן החדש היו עושים אותו קרבן, היו יוצאים כולם לקנות את הזבח הנקרא אצלם פסח, ומתקנת היהודים שכשיוצאים לעבודה זו לא יאמר שום אדם לחברו "גש הלאה", או שיאמר "הניחני ואעבור", אפילו היה האחרון שלמה או דוד מלכם. ושאלתי לכוהנים כי זה אינו מדרך המוסר, והשיבו כי הוא להראות שאין גבהות לפני המקום בזמן הכנת עבודתו, כל שכן בעבודתו ממש, ובאותן שעות כלם שווים לטובה. (תיאור ,פיקטיבי כנראה של קונסול בשם מרקוס,מובא בספר שבט יהודה לרבי שלמה איבן וירגה)