יום ראשון, ספטמבר 16, 2007

השופר והפיתוי

.1 אמר ר' יאשיה: כתיב אשרי העם יודעי תרועה וג' (תהלים פ"ט, טז), ואומות העולם אינם יודעים להריע? כמה קרנות יש להם? וכמה בוקינס יש להם? כמה סלפינגס יש להם? ואת אומר אשרי העם יודעי תרועה? אלא אשרי העם שיודעין לפתות את בוראם בתרועה. אימתי? בחדש השביעי (ויקרא כג,כד). (פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כג - ראש השנה) 2. בפסיקתא אמר ר' יאשיה ואומות העולם אינם יודעים להריע כמה קרנות יש להם כמה בוקינוס יש להם פי' מין כלי שתוקעין בו כמה סנפירין יש להם ואתה אומר אשרי העם יודעי תרועה אלא אשרי העם שיודעים לפתות את בוראם בתרועה לכך יסד הקלירי נעלה שופר עם תחנון שדי לפתותך בם בחינון. ויסד קשוב קול תקיעה מתוקעי לך היום מלך רחמים תעורר למחכיך מלך.( ספר הרוקח הלכות ראש השנה סימן ר ) 3. בוודאי לפתות את הבורא הוא דבר גדול. שיש להם דביקות בעצם בקול קול יעקב. וכמו כן דרשו חז"ל אשרי העם יודעי תרועה שיודעים לפתות את בוראם בתרועה שע"י השופר נתעורר כח הפה. ובפה יש קנה וושט והם רמוזים לעץ החיים ועץ הדעת. וקודם החטא הי' לנו דעת טוב בלי תערובות. ואחר החטא צריכין לקול שופר שהוא מן הקנה בלבד דאין קטיגור נעשה סניגור. אכן איתא דעת גנוז בפומא שהגם שאינו יכול להתגלות ע"י התערובות פסולת מ"מ גנוז הוא. ולכן בשבת שנק' מתנה טובה בבית גנזי ואין בשבת תערובת פסולת אין צריכין לשופר. שהוא דעת טוב בלא רע. כמ"ש לדעת כי אני ה' מקדישכם. וכתיב חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב. בחי' ישראל כח הנשמה עלמא דחירות ושם אין מגע נכרי ופסולת והיא חקיקה רשומה שא"א להמחק. רק בבחי' הגוף משפט לאלקי יעקב להמשיך חיות ואלקות גם בבחי' הגוף. ובזה נלחם יעקב עם עשו ולבן. ובזה צריכין שופר כמ"ש וכי תבואו מלחמה כו' על הצר הצורר כו' והרעותם בחצוצרות. וכמ"ש זה בזוה"ק על תרועת ר"ה. אבל בשבת מתגלה בחי' ישראל. נחלה בלי מצרים. זה נחלת יעקב פי' מה שזכה יעקב אח"כ לשם ישראל הוא נחלה בלי מצרים. והוא יום מנוחה. ומה שנתגלה ע"י השופר כח הפנימיות כמ"ש באור פניך יהלכון כן מתגלה בשבת בעצם היום: מ"ש לעיל לפתות את בוראם בתרועה. שמעתי ממו"ז ז"ל שאמר בשם הרב מקאצק ז"ל מ"ש בזוה"ק כמה [פעמים] להשתדל באורייתא כמ"ש כי יפתה נערה פי' בתרגום ארי ישדל עכ"ד. דהיינו השתוקקות אל התורה בעומק הנפש להיות מדובק בתורה ובאלקות להיות בשר אחד. וזוכין לזה ע"י עסק בתורה לשמה. כי נפשות בנ"י חלק ה' עמו. וע"י התורה מתעורר זו הנקודה פנימיות ודביקות בהקב"ה: (שפת אמת דברים ראש השנה )

אין תגובות: