יום ראשון, אוגוסט 10, 2008

חורבן(2)

מתחילה הוא חורבן הבית הפנימי. בית דירה ובו די רק חורבה שחרב מאין דרים. ואחר כך שריפת ההיכל החיצון. וחורבנו היינו שריפה ואחר כך גלות ישראל. וכן החוטא מתחילה בלב שחרב מיראת שמים, ואחר כך במוח (ששם אינו מדור קבוע. כי בית זו אשה שהיא הלב. והוא נשרף לגמרי שאיננו מקום מכיל אף לפרקים מחשבת שם שמים שאולי יבוא הרהור תשובה ללב) ואחר כך כל איברי המעשה גולים למקום הטומאה. ובתשובה להיפך כמו שמובא (זוהר ח"א קל"ד א) : מתחילה בונה ירושלים והדר נדחי ישראל יכנס .... (ר' צדוק הכהן מלובלים,צדקת הצדיק כ"ט)

אין תגובות: