יום שבת, דצמבר 12, 2009

הרמב"ם על חנוכה,זכרון,תורה ושלום.

הלכה יב


מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאד וצריך אדם להזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הנסים שעשה לנו, אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק.

הלכה יג

הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום הואיל ושניהם מדברי סופרים מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זכרון הנס.

הלכה יד

היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום, נר ביתו קודם

משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום.(משנה תורה הלכות מגילה וחנוכה פרק ד)
יום שישי, דצמבר 04, 2009

שלשה ביצועים ל Dunmore Lassies

דנמור היא מערת ענק  באירלנד שעל פי המיתולוגיה הקלטית היא המקום החשוך ביותר באירלנד וגם מקום משכנה של המפלצת לוכטיגרן.דנמור לאסיס  היא מנגינה עממית אירית שבטעות התגלגלה לאירים ובעצם הייתה צריכה להיות ניגון של איזו חצר חסידית.
הביצוע המוכר והנפוץ הוא של הצ'יפטיינס יחד עם הגיטרה והעיבוד המשובחים של רי קודר.
 ביוטיוב מסתתרים כל מיני עיבודים וביצועים מעניינים מאוד,הנה הרכב שהפך את הניגון הזה לקאנטרי

והנה ביצוע בנוסח  הודי של נגן הסיטאר סרדר
ולפרוטוקול הביצוע של הצ'יפטיינס ורי קודר יום רביעי, ספטמבר 09, 2009

בלוז לחודש אלול

בזכות הדוד אריה ששלח לינק, התוודעתי לבובקר טראור,הוא אמן ממאלי במקור שפיתח סגנון מוסיקלי ייחודי שמשלב בלוז אמריקאי עם מוסיקה ערבית ומוסיקה אפריקאית,ואני מבין שדי מצליח בצרפת ובאירופה. ביוטיוב אפשר למצוא די הרבה קטעים שלו,רובם בסגנון הזה

יום שלישי, אוגוסט 25, 2009

איש עם קביים,בדרך בערב שבת

יצא לי להתקל בסיפור בתיקוני זהר,עם המינון הנכון של מיסתורין,מוזרות,ונימה אקסיסטנציאלית.איכשהוא התרגום הקלוקל שלי,הורס את הרוב לכן מצרף בהמשך גם את המקור הארמי.מדובר בקטע קטן,יש המשך שגם לא כל כך הבנתי וגם הורס את העניין האקסיסטנציאלי:

מעשה באדם אחד מבעלי הקביים,שהיה מהלך בדרך ופגש בשני תלמידי חכמים,חכמי התורה, מורי הדור אמר להם: שלום עליכם רבותי,שמעתי עליכם שאתם חכמי הדור. לאן הולכים אתם? אמרו לו: למקום פלוני,וערב שבת היה אמר להם:אני הולך לשם,אלך ואתקן לכם מקום בו תשבו אם רוצים אתם אמרו לו: והרי אנחנו רכובים על סוסים ואתה ללא רגלים איך יתכן שיהיה כך? אמר להם: להם אף על גב שאתם רוכבים על בהמות שרצות מהר,ואני חיגר חסר רגליים אם רוצים אתם אקדים אתכם לתקן לכם מקום לשבת החזירו ראשיהם אליו וראו אותו שהוא רץ כשביט של כוכב,עשה להם קפיצה ומצאו עצמם תוך הרף עין בפתח של מערה אמר להם: רבותי הכנסו! נכנסו אחריו למערה בתוך מערה עד שהגיעו לפרדס אחד והיה שם אותו בעל הקביים,מתפשט מאותו הגוף והיה מתלבש בגוף אחר שפניו היו מאירות כשמש והיה יושב על כסא מלכות ושלוש מאות תלמידיו תחת הכסא,לרגליו. והיו קוראים "הבל הבלים אמר קהלת" והיו קוראים את הפסוק הזה שוב ושוב אמרו לו אותם חכמי הדור : מה זאת? וכי אין פסוקים אחרים בספר קהלת? מיד עמד אותו בעל הקביים שהיה יושב על הכסא,ואחז בידיהם והכניס אותם לשבעה היכלות ובכל היכל והיכל היה כתוב "הבל הבלים" ןבהיכל השביעי היה נשר ועטרה בפיו,ודמות יונה חקוקה באותה העטרה והיה כתוב בעטרה: כל מי שאינו יודע את אותם ההבלים ואת סודם עליו נאמר " והזר הקרב יומת" מיד חזרו הם לאחור אמר להם אותו בעל הקביים אתם חכמים ראשי הדור,שהלכתי אחריכם עד כאן לדעת את חכמתכם ובודאי לא חכמים אתם,שודאי שבפסוק ההוא כל הבנין ...

(תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע דף קג עמוד א –ב)

-------------

המקור בארמית:

חזי שמענא דעובדא הוה בחד בר נש מאינון בעלי קבין, דהוה אזיל בארחא אערא בתרין חכימין מארי דדרא מארי דחכמתא דאורייתא אמר לון שלמא עליכו רבנן. שמענא עלייכו דאתון חכימי דרא לאן אתר אזליתון ? אמרו ליה לדוך פלן, וערב שבת הוה. אמר לון: אנא אזילנא תמן, איזיל ואתקין לכו אתר בי מותביכי אי אתון בעיתון, אמרו ליה: והא אנן בסוסוון ואנת בלא רגלין איך יתכן למהוי האי? אמר לון אף על גב דאתון רכיבין בבעירי דרהיטי סגי, ואנא חגר בלא רגלין אי אתון בעיתו אנא אקדם לתקנא לכו שבתא תווהו . אדהכי אחזרו רישייהו לגביה וחמו ליה דהוה רהיט כשרביטא דככבא עבד לון קפיצה ואשכחו גרמייהו לפום מערתא כהרף עין. אמר לון: רבנן עולו! עאלו אבתריה מערתא גו מערתא עד דעאלו לחד פרדסא, והוה תמן ההוא בעל קבין מתפשט מההוא גופא והוה מתלבש בגופא אחרא דאנפוי הוו נהרין כשמשא והוה יתיב על כורסייא דמלכותא ותלת מאה תלמידוי תחות כורסייא לרגלוי והוו קראן הבל הבלים אמר קהלת והוו קראן האי קרא זמנין בלא חושבנא. אמרו לון אינון חכימין מארי דדרא: מאי האי? וכי לית קרא אחרא בספר קהלת ? מיד קם ההוא מארי קבין דהוה יתיב על כורסייא ואחיד בידיהון ואעיל לון לשבעה היכלין ובכל היכלא והיכלא הוה כתיב הבל הבלים ובהיכלא שביעאה הוה נשרא ועטרה בפומהא ודמות יונה בההיא עטרה והוה כתיב בעטרה כל מאן דלא ידע באלין הבלים וברזא דילהון עליה אתמר והזר הקרב יומת מיד אתחזרו אינון לאחורא אמר לון ההוא בעל קבין אתון חכימין מארי דדרא דאזלית אבתרייכו עד כען למנדע ית חכמתייכו ובודאי לאו אתון חכימין דודאי בהאי קרא עבידנא כל בנינא דא

(תיקוני זוהר תקונא שתין ותשע דף קג עמוד א –ב)

יום שלישי, יולי 28, 2009

עוד על זכרון

"המחשבות היותר מאירות,שהן ממתקות את העולם כולו,אי אפשר לתפס אותן כי אם בעת חידושן וברגע התנוצצות המחשבה שבהן.ואי אפשר לתפסן בכח הזיכרון כי הן למעלה ממנו,כי הזכרון נוצר ביחש הזמן,והמחשבה העליונה היא נצחית,עומדת מאז עדי עד,אין לה יחש לזכרון,ועליה נאמר התעיף עיניך בו ואיננו.וכל תורת האדם היא לבא למדרגה זו,שחייו התמידיים יהיו באותה האורה.וכשיתוקנו כל קלקולי האדם,בסוד תיקון חטא אדם הראשון,יסוד להט החרב המתהפכת מגן עדן,ויוכל האדם לבא ולאכול מעץ החיים בלא שום מניעה,וחי לעולם..."(הראיה קוק,פנקס הדפים,13, קבצים מכתב יד קודשו,כרך ב ע"מ קכ)

יום שני, יולי 13, 2009

זכרון2

האשה שאיבדה דרכמה וחיפשה אותה עם מנורה,לולא זכרה אותה לא הייתה מוצאת אותה.וכאשר מצאה אותה מנין ידעה שאותה איבדה,לולא זכרה אותה?אני זוכר שחיפשתי ומצאתי דברים רבים.מכאן אני יודע שכאשר חיפשתי אחד מהם נאמר לי,"אולי זה זה?" ,"אולי זה ההוא?" הייתי עונה "זה לא זה" עד שהראו לי את מה שחיפשתי,לולא זכרתי את הדבר -יהיה אשר יהיה-לא הייתי מוצא אותו גם אילו הראו לי אותו..."(אוגוסטינוס,וידויים,ספר עשירי,27-תרגם אביעד קליינברג,פרוזה,2001)

זכרון1

אמר רבי זירא
אמר רבי אסי
אמר רבי אלעזר
אמר רבי חנינא
אמר רב:
בצד עמוד זה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת.
כי אתא[כשהגיע] עולא, אמר:
בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה,
ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה,
ולא של שבת בערב שבת הוה אלא של מוצאי שבת בשבת הוה.(ברכות כ"ז ע"ב)

יום חמישי, יולי 02, 2009

טוויטר,תקשורת,חיים ומוות (לזכרו של ג'ף גולדבלום)

השאלות הנכונות והחומרים נכונים,רק חבל שהם אמריקאים
The Colbert ReportMon - Thurs 11:30pm / 10:30c
Jeff Goldblum Will Be Missed
http://www.colbertnation.com/
Colbert Report Full EpisodesPolitical HumorJeff Goldblum

יום שבת, יוני 27, 2009

ישראל אין להם שום מקום בעולם

ישראל אין להם שום מקום בעולם. דוגמת השם יתברך- מקומו של עולם ואין העולם מקומו. וכן כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא וחנינא די לו [בקב חרובין מערב שבת לערב שבת] וכו' (ברכות י"ז ב). כי אין להם תפיסה במקום מיוחד. כמו שאמרו על מאמר (בכורות ח' א) בני לן ביתא באוירא דעלמא, כמו שאמרו נתן ליעקב העולם הבא ולעשו העולם הזה. ואין להם תפיסה בעולם הזה אלא על ידי ניצוח. כמו שאמרו (תענית ט' א) עשר בשביל שתתעשר כאשר מנצח תאות העושר על ידי מעשר וחלוקה לעניים שאינו חפץ כלל בעושר על ידי זה יוכל להשיג עושר וכן כל הבורח מן הגדולה הגדולה בורחת [רודפת] אחריו (עירובין י"ג ב).... (ר' צדוק הכהן מלובלין - קמץ המנחה ,ב , י )

יום שלישי, יוני 23, 2009

תמונות קשות

יום חמישי, יוני 04, 2009

לפני החוק

סרטון מחווה לל"פני החוק" של קפקא,עם remembring של אבישי כהן ברקע שעושה את רוב העבודה.

יום שלישי, יוני 02, 2009

משירי ארץ אהבתי רות דולורס וייס

ותודה למני שהביא אותה לידיעת הציבור

יום ראשון, מאי 10, 2009

צרעת וגירושין,תשובה יפה של רש"י

תשובות רש"י סימן ר"ז ראובן ושמעון באו לדון לפני רבינו שלמה: אשתו צועקת על שגירשה מביתו ואינו נוהג עמה דת יהודית, והוא אומר כדין גרשתיך דאין לך עלי אפי' כתובה שמקח טעות לקחתי ביך והדברים נכרים שאת לוקה בצרעת וסימני צרעת נהגו ביך חוטם וסתם פנים פורחות בשחין וקודם נישואין היית מרגשת בעצמך מחולי זה, ממשפחתיך יש מהם שחלו בחולי זה ואני בשעה שכנסתיך לא הייתי מכיר במומי סתר שביך. והיא אומרת לא, כי שלמה נכנסתי לחופה. ועל שאתה אומר סימני צרעת נראו בי, לא יהיה הדבר ולא יבא, כי כל גופי שלם אפס שני שומים עלו לה בפניה אחרי אשר גרשה מביתו מתוך צער וכעס. ועל דבר זה העיד מקצת הקהל אשר כמה שנים עמדו עמו ולא שמעו בדבר כי בריאה נכנסה לחופה ואין אנו מכירין סימני צרעת. ועל דברי ריבות האלה השיב הרב תשובה זו. תשובה: הנני דורש בשלום החתומים בשאלה אחרי אשר לא הוכר באשה מום בבית אביה ומשנכנסה לרשותו נולדו בה אין לו עליה טענת מומים. והראה האיש מעשהו לראה והראה עצמו שאינו מזרעו של אברהם אבינו שדרכו לרחם על הבריות וכל שכן על שארו אשר בא אתו בברית, שאילו נתן לב לקרבה כאשר נתן לב לרחקה היה נמשך חינה עליו. שכך אמרו רבותינו חן מקום על יושביו ואפי' בזה"ל: שלשה חינות הן: חן מקום על יושביו, חן אשה על בעלה, חן מקח על מקחו [לוקחו]. הוא מקולקל במים רעים והארץ משכלת וכן חן אשה על בעלה ואשרהו אם זכה לזכות בה ולקנות בה חיי העולם הבא, שאף בכופרי הקב"ה ראינו הרבה שאין מרחקין נשותיהן, מתכוונים לחסד לאומים חטאת וכן הנשים לבעליהן. וזה הקשיח בבית אבינו שבשמים כאשר העיד בינו ובין אשת נעוריו, משפט ודין עליו לנהוג בה כמנהג בנות ישראל, ואם אינה מקרבה ברחמים ובכבוד יגרשנה ויתן לה כל כתובתה. ...נראה שאין לו עליה טענת מומין, ואם אינו רוצה לקרבה יגרשנה ויתן לה כתובה, ואם אין לו יתן כל הנמצא בידו אלא שיסדר לו כדרך שמסדרין לב"ח מטה ושולחן וכסות לי"ב חדשי' ושטר כתובה יהא עומד לגבות בכל שנה בכל אשר ישתכר עד שישלי' כל כתובת'. ואם חפיצה להתגלגל ע"י מזונות יתן לה כל אשר יראו ז' טובי העיר לפי השגת ידו. ואינו יכול לומ' צאי מעשה ידיך במזונותיה וכל מעשה ידיה שתשתכר תתן לה, או תחשוב [למזונותיה], ועליו אסיף כדי הצריך, או טוב לו לתת לבו לקרבה למען יתרחם מן השמים ויזכהו לפרות ולבנות ממנה וירחיב לו מכל צרה שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך. ומה שלותה ואכלה ישלם, ותשבע כמה לותה. שלמה ב"ר יצחק.

יום ראשון, אפריל 19, 2009

בוב דילן-ציר הזמן

יום שלישי, פברואר 17, 2009

יקיצה

שיר חביב,אנימציה נפלאה

יום ראשון, ינואר 25, 2009

פלאש מלחמה

משחק פלאש מעורר על המלחמה שהיתה ועל אלה שבדרך

אימות הקריאה2

יום שישי, ינואר 16, 2009

ביטלס הנוסח האמיתי

גל מור העביר