יום שני, יולי 13, 2009

זכרון1

אמר רבי זירא
אמר רבי אסי
אמר רבי אלעזר
אמר רבי חנינא
אמר רב:
בצד עמוד זה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של שבת בערב שבת.
כי אתא[כשהגיע] עולא, אמר:
בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה,
ולא רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה אלא רבי אלעזר ברבי יוסי הוה,
ולא של שבת בערב שבת הוה אלא של מוצאי שבת בשבת הוה.(ברכות כ"ז ע"ב)

אין תגובות: