יום שישי, דצמבר 30, 2011

שפמנוןביצוע מצויין של ג'ימי הנדריקס לפיוט הקדום
והנה גרסה עתיקה של רוברט פטווי
ווריאציה ידועה של מאדי ווטרס

פרשנותואמנם הפתרונים אחשוב אני שענין הפותר בכלל הוא כענין הרופא מרפא התחלואי' כי כמו שהרופא ירפא אותם בהיותם נעלמים ממנו בגוף האדם באמצעות האותו' אשר יראה מהדפק והשתן ושאר הדברי', כן הפותר יפתור ויגיד מה שראתה נפש החולם בשפע שהושפע עליה שהו' דבר נעלם ממנו באמצעו' האותות אשר יראה וישמע מספור חלומו.
 והנה הרופא אב"ס כתב בספרו בכוחליי' שירפא בשתי הקדמות אחת מושכלת כוללת כאלו תאמר מטבע היסודו' והליחות והמזגי' ומיני החליים, ואחת מוחשת פרטית ממזג החולה וטבעו ושניו ומלאכתו ארצו וביתו ומהפרק שבו חלה.
 וכפי רוב החכמה שיקנה הרופא בהתלמדות וכח השערתו בעניני החולה פרטיים שהוא האומד הרפואיי שבהקדמה המוחשת הפרטית תהיה הצלחת הרופא ברפואתו. אך אמנ' להיו' יסוד המלאכה ההיא ידיעת החליים ואמתתם מפאת האותות והיו האותות משותפים כמו שהתבאר מספריה' היה מהטעות והשגיאה הרבה עד שרבים חללים הפילה והרופא הסכל חבירו של מלאך המות כמו שאמרו הראשונים.
וכן נאמר אנחנו בענין הפתרון שהנה יושלם בב' דברי' ג"כ. הא' בחכמה והוא שידע הפותר המשלים הנראים בחלומות ועל מי יורו בכלל והרכבות הדמיון ואופני העתקותיו. ( פירוש אברבנאל לבראשית פרק מא )

יום שלישי, דצמבר 13, 2011

מישה


יום רביעי, דצמבר 07, 2011

אגדה אורבנית


, אמר רבי יהודה: מעשה ברבי טרפון שהיה מהלך בדרך וחשכה לו
ולן חוץ לעיר.
 לשחרית מצאוהו רועי בקר
אמרו לו: רבי, הרי העיר לפניך, הכנס!
נכנס וישב בבית המדרש, ודרש כל היום כולו.
אמר ליה ר' עקיבא משם ראייה? 
שמא בלבו היתה
 או בית המדרש מובלע בתוך תחומו היה. 

יום שישי, דצמבר 02, 2011

זריחה