יום שבת, דצמבר 27, 2014

בלימה

...בלום פיך מלדבר
בלום לבך מלהרהר
ואם רץ לבך  שוב למקום,
שכך נאמר רצוא ושוב. ..

(ספר יצירה, ג,א, מהדורת פירוש רס"ג)

יום שני, מאי 12, 2014

סוכריה


!!via GIF FIGHT

יום שני, מאי 05, 2014

מרדף

(קהלת ג, טו): "והאלהים יבקש את נרדף" ר' הונא בשם רב יוסף אמר לעולם "והאלהים יבקש את נרדף" אתה מוצא צדיק רודף צדיק - "והאלהים יבקש את נרדף". רשע רודף צדיק - "והאלהים יבקש את נרדף". רשע רודף רשע - "והאלהים יבקש את נרדף" אפי' צדיק רודף רשע - "והאלהים יבקש את נרדף". מכל מקום "והאלהים יבקש את נרדף" רבי יהודה ב"ר סימון אמר בשם ר"י ב"ר נהוראי לעולם הקב"ה תובע דמן של נרדפין מן הרודפין תדע לך שכן הוא שכן הבל נרדף מפני קין ובחר הקדוש ברוך הוא בהבל שנאמר(בראשית ד, ד): "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו" נח נרדף מפני דורו ולא בחר הקב"ה אלא בנח שנאמר (שם ז, א) "כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה" אברהם נרדף מפני נמרוד ובחר הקדוש ברוך הוא באברהם שנאמר (נחמיה ט, ז): "אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם" יצחק נרדף מפני פלשתים ובחר הקב"ה ביצחק שנאמר (בראשית כו, כח): "ראה ראינו כי היה ה' עמך" יעקב נרדף מפני עשו ובחר הקדוש ברוך הוא ביעקב שנאמר (תהלים קלה, ד): "כי יעקב בחר לו יה" יוסף נרדף מפני אחיו ובחר הקב"ה ביוסף שנאמר (שם פא, ו) "עדות ביהוסף שמו" משה נרדף מפני פרעה ובחר הקדוש ברוך הוא במשה שנאמר (שם קו, כג) "לולי משה בחירו" דוד נרדף מפני שאול ובחר הקב"ה בדוד שנא' (שם עח, ע) "ויבחר בדוד עבדו" שאול נרדף מפני פלשתים ובחר הקדוש ברוך הוא בשאול שנאמר (ש"א י, כד): "הראיתם אשר בחר בו ה'" ישראל נרדפין מפני האומות ובחר הקב"ה בישראל שנאמר (דברים יד, ב): "ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה".
רבי אליעזר ב"ר יוסי בן זמרא אמר אף בקרבנות כך אמר הקדוש ברוך הוא שור נרדף מפני ארי עז נרדף מפני נמר כבש מפני זאב לא תקריבו לפני מן הרודפים אלא מן הנרדפין הה"ד "שור או כשב או עז כי יולד":(ויקרא רבה כז, ה)

יום שישי, אפריל 11, 2014

יום שישי, מרץ 28, 2014

הליכה

דממה

כתיב (מלכים א יט) והנה יי' עובר וגו', ורוח גדולה וחזק וגו', רוח גדולה דאמרן וכתיב לא ברוח יי', ואחר הרוח רעש דכתיב (יחזקאל ג) ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול, הרי רעש אבתריה דרוח, ואחר הרעש אש דא הוא דכתיב (דניאל ז) נהר די נור נגיד ונפק מן קדמוהי וגו', ר' יצחק אמר היינו דכתיב (יחזקאל א) ודמות החיות מראיהן כגחלי אש בוערות כמראה הלפידים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן האש יוצא ברק, ואחר האש קול דממה דקה, קול דא קול בתראה דהיא דממה דלית לה מלה פרטא, אלא היא דממה מגרמה, וכד מתכנשי עלה היא אשתמע בכלהו עלמין וכלהו מזדעזעי מנה, דממה דקה אמאי היא דקה בגין (ס"א דאיהי) (דאתיא) זעירא מכלא, (זוהר כרך ג ,ויקרא פרשת צו דף ל עמוד א)
 

יום שישי, מרץ 21, 2014

שתים עשרה


יום ראשון, ינואר 26, 2014

Bunnahabhain


חרדה

תני רבי ישמעאל עד שלא חטא אדם הראשון ניתן אימתו על כל בהמה חיה ועוף, וכיון שחטא ניתן אימתן עליו. עד שלא חטא היה שומע את הקול אימירון וכיון שחטא היה שומע את הקול אגריון, עד שלא חטא היה שומע את הקול ועומד על רגליו הדא דכתיב וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך וגו', אמר רבי אבא בר כהנא מהלך אין כתיב כאן אלא מתהלך מקפץ וסליק, וכיון שחטא היה שומע את הקול ומתחבא האדם ואשתו. אמר ר' איבו באותה שעה גרעה קומתו ונעשית של מאה אמה. עד שלא אירע אותו מעשה לדוד מה כתיב ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד, וכיון שאירע אותו מעשה לדוד מה כתיב ואבוא עליו והוא יגע ורפה ידים והחרדתי אותו, עד שלא חטא שלמה היה רודה בשדים הדא דכתיב עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני האדם שדה ושדות שהיה רודה בשדים ובשדות, וכיון שחטא היה מביא ששים גבורים ומשמרין אותו, הדא הוא דכתיב הנה מטתו שלשלמה וגו'. עד שלא חטא שאול מה כתיב ביה ושאול לכד (את) המלוכה על ישראל וילחם סביב בכל אויביו וגו' ובכל אשר יפנה ירשיע מהו ירשיע נצח, וכיון שחטא מה כתיב וירא שאול את מחנה פלשתים וירא ויחרד לבו מאד: (ילקוט שמעוני רמז ש"ו)